Ἔρος δ' ἐτίναξέ μοι
φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων

Love shook my heart
Like a wind falling on oaks on a mountain

Sappho (Lobel-Page 47)

Translation

The attribution to Sappho of the Pompeii image (of a bookkeeper rather than a poet) is fanciful. Sappho would have sung her poetry rather than have written it. There are no known authentic images of Sappho. Depictions on vases, such as the one at the Walters museum dating from around 450 BC, are already more than a century later than Sappho's time.

Fragment 47 is known from a remark (18.9) in The Philosophical Orations of Maximus of Tyre dating from the late 2nd century AD:

τὸν Ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον. ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ Ἔρωτος, τῇ δὲ ὁ Ἔρως ἐτίναξεν τὰς φρένας ὡς ἄνεμος κατ᾿ ὄρος δρυσὶν ἐμπεσών.

Socrates says Eros is a sophist, Sappho calls him a weaver of tales. Socrates is driven mad for Phaedrus by Eros, while Sappho’s heart is shaken by Eros like a wind falling on oaks on a mountain.

Anne Carson, noted for her translation of Sappho's poetry, renders the fragment as:

 Eros shook my
mind like a mountain wind falling on oak trees

Margaret Mountford's recent BBC documentary on Sappho can be watched on YouTube.